• slider01.jpg

Váš košík

kosik
košík je prázdný

Lerasept FP 408 - 500 ml

Dezinfekce povrchů zmrzlinových strojů
Prodejní cena303 Kč
Prodejní cena bez DPH250 Kč
53 Kč
Cena / kg:
stockmeier2

TECHNICKÉ INFORMACE

Jedná se o bezoplachovou alkoholovou dezinfekci, která níčí CORONAVIRY, povrch tak zbavuje mikroorganismů a leští bez nutnosti omývání vodou. Mezi alkoholovými dezinfekcemi je vhodné zaměřit se na jejich spektrum účinku – zda jsou také virucidní a dále na dobu nutnou pro dezinfekční efekt. Dezinfekce na bázi alkoholu Lerasept® FP 408, působí proti bakteriím, plísním a virům již během 15 sekund. Ihned po uschnutí plochy je možné na ní opět zpracovávat potraviny. Tato dezinfekce se neředí, snadno se používá ve spreji a je ideální pro okamžité očištění členitých míst, která se složitě umývají, nebo na dřevěné špalky či nástroje, na nichž by mohly zůstávat zbytky oplachových dezinfekcí. Díky tomu, že se alkoholová dezinfekce odpaří a není potřeba ji oplachovat vodou, nedostane se ani do odpadních vod. Proto je vhodná pro prostorovou dezinfekci domácností nebo malých provozů s domácími čističkami odpadních vod.

Popis výrobku:
Lerasept® FP 408 je tekutý prostředek k desinfekci ploch pro rychlou a účinnou dezinfekci citlivých hladkých povrchů, všude tam, kde nutná rychlá a trvalá dezinfekce: Potravinářské podniky, nápojový průmysl, sanitární zařízení a jiné veřejné prostory.
Lerasept® FP 408 se v oblasti zpracování nebo manpulace s potravinami používá zejména k dezinfekci řezaček, balicích linek, plastových pádů, vah, nářezových zařízení, pracovních ploch (například v obchodě / kuchyni), zařízení atd.
Lerasept® FP 408 se v nápojovém průmyslu používá navíc k dezinfekci povrchů plniček, zavíracích strojů, korkových zavíračů a jiných strojů a zařízení odolných vůči alkoholu.
Lerasept® FP 408 má široké antimikrobilogické účinné spektrum a zcela se odpaří. Obsažené alkoholy působí hlavně denaturací buněčných proteinů a jiných buněčných složek. Díky tomuto nespecifickému účinnému mechanizmu se zamezuje rezistenci.

Široké antimikrobiologické účinné spektrum
Brání projevům rezistence
Beze zbytku se odpaří

Technické údaje: 
Forma: kapalná
Barva:  bezbarvý 
Hustota: cca 0,891g/cm3
Hodnota pH: cca 5,9
Bod vzplanutí: 29°C

Snášenlivost materiálu:
Kovy:
V aplikačním roztoku vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu, které se běžně používají v potravinářském průmyslu.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
Jiné materiály:
Vhodný na skleněné a keramické povrchy.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením. Zabraňte elektrostatickému nabití.

Použití:
Doba aplikace pro Lerasept® FP 408 (20°C) podle evropských norem podle čištění:
Baktericidie 15 sekund
Levurocidie 15 sekund
Fungicidie 180 sekund
Virucidie 15 sekund


Lerasept® FP 408 se používá po předčištění v potravinářském-průmyslu, i v průmyslové a veřejné oblasti (PT2/PT4).
Roztok připravený k použití se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat. Před kontaktem s potravinami je nutné zajistit, že se produkt zcela odpařil z ošetřených ploch.

Pouze pro profesionální použití.


Baktericidní, levurocidní, fungicidní, virucidní. Dezinfikované plochy mohou ihned po uschnutí přijít do kontaktu s potravinami. Omytí vodou není nutné. Vhodná varianta dezinfekce pro místa s čističkami odpadních vod (dezinfekce se neopláchne do jímky, čističky odpadních vod). Dezinfikuje, myje a odmašťuje bez vůně. Do potravinářského průmyslu i veřejné oblasti (PT2/PT4). Roztok připravený k použití se používá neředěný. Bezezbytku se odpaří a není nutné ho oplachovat. vhodný pro na všechny materiály odolné vůči alkoholu.

Technické informace, návod k použití Lerasept FP 408 (CZ)

Bezpečnostní listy Lerasept®_FP_408_-(CZ-)

Obsahuje: Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g) Obsahuje: Propan-1-ol (35 g/100 g), Ethanol (25 g/100 g)

GHS02_flamme_hořlavostGHS07_exclam_výstražné vykřičník

Varování. H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte  údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.

JPS logo

© 2023 JPS Zmrzlinové stroje s.r.o., Klácelova 9, 669 02 Znojmo

Prodej, pronájem a servis zmrzlinových strojů

CMS by Joomla!

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Novinka!

Italské nášlehové zmrzlinové stroje

 

Servisní pohotovost, dojedeme k Vám!