• slider01.jpg

Váš košík

kosik
košík je prázdný

Lerasept L420 - 1 litr

Dezinfekce válců a vaniček zmrzlinových st.
Prodejní cena363 Kč
Prodejní cena bez DPH300 Kč
63 Kč
Cena / kg:
stockmeier29

TECHNICKÉ INFORMACE

Dezinfekce na bázi kvartérních sloučenin dokážou dezinfikovat již při nízké koncentraci. Zpravidla je účinná 1-2,5% koncentrace, což je ve srovnání s běžnými, u nichž je nutné ředění 10%, velký rozdíl i po finanční stránce.  Mycí a odmašťují účinek je velmi silný i při této nízké koncentraci. To, že také silný produkt může být v určitých ohledech šetrný, dokazuje např. produkt Lerasept® L 420 certifikací NSF (mezinárodní organizace sledující zdraví a ochranu potravin, vody, spotřebních výrobků a životního prostředí).

Lerasept® L 420 (čisticí dezinfekci) lze použít na všechny plochy, které jsou voděodolné a v potravinářských provozech běžné.  Můžete jej použít na stroje, mlýnky, kráječe, pulty či podlahy. Nerezové plochy po umytí tímto dezinfekčním čističem jsou jako naleštěné a není proto potřeba např. na pulty v prodejně používat další čistič. Kvartérní sloučeniny, které jsou hlavní složkou, nemají žádnou výraznou vůni. Jejich používání pro pravidelný úklid je proto příjemnější také pro samotný personál a zákazník místo chlórového zápachu má možnost cítit příjemnější vůni připravovaného pokrmu v restauraci nebo delikatesy v prodejně.

Popis výrobku:
Lerasept® L 420 je přípravek ze čtyřkových sloučenin amoniaku a neionických tenzidů určený k dezinfekci povrchů všeho druhu ve výrobních a prodejních prostorech v potravinářském průmyslu.
Slabě alkalické nastavení produktu Lerasept® L 420 šetří povrchy.
Kombinace účinných látek obsažená v Lerasept® L 420 rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty a udržuje rozpuštěnou špínu trvale v rozpuštěném stavu. Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.

Ředění: 1,0 - 2,5% při 20°C doba působení 5 - 15 minut.


Velmi dobrý mikrobiocidní účinek
Lze použít jako velmi účinný dezinfekční čistič
Šetří povrchy

Lerasept® L 420 se používá na všechny dezinfikované povrchy v potravinářských provozech.
Pro požadovaný efekt je třeba potřebnou koncentraci pro bezpečnou desinfekci přizpůsobit existujícímu znečištění a zatížení zárodky. Přesná koncentrace k použití závisí na místních daných skutečnostech a podmínkách a měla by být stanovena příslušným pracovníkem servisu.
Čisticí a desinfekční prostředky je třeba podle úředních předpisů beze zbytku opláchnout nebo vypláchnout vodou v kvalitě pitné vody z ploch přicházejících do styku s potravinami.
Pouze pro profesionální použití

Technické údaje:
Forma: kapalná
Barva: bezbarvá
Hustota: cca 1,02 g/cm³
Hodnota pH (10 g/l): cca 10,7
Citlivost na chlad: od 0°C


Důležitými součástmi:
Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

Snášenlivost materiálu:
Kovy:
Aplikační roztok vhodný pro všechny v potravinářském průmyslu obvyklé materiály, podmíněně vhodný pro hliník.
Plasty:
V aplikačním roztoku vhodný pro CSM, EPDM, FPM, PE a PVC.
U všech ostatních materiálu je třeba provést předběžné pokusy na vhodných místech.

Bezpečnostní pokyny:
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní rady relevantní při manipulaci s tímto výrobkem naleznete v bezpečnostním listu.
Chování v odpadních vodách:
Při použití v souladu s určením a dodržování případně daných místních předpisů nám nejsou známy žádné škodlivé účinky na životní prostředí.
Pokyny pro skladování:
Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Zabraňte působení mrazu a horka. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Použití:
Koncentrace: 1,0 - 2,5%
Teplota: 20°C
Doba: 5 - 15 minut

Obsahuje: alkyl poly ethylene glycol ether didecyldimethylamonium-chlorid Obsahuje: alkyl poly ethylene glycol ether didecyldimethylamonium-chlorid Didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC) (4,5 g/100 g), komplexotvorné látky, povrchově aktivní látky.

GHS05_acid_red_žíravinaGHS09_aq-pollut_životní p.

Nebezpečí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte  údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.


Posudky podle DIN EN 1276, 1650 a EN 13697 a EN 14476 jsou k dispozici.

JPS logo

© 2024 JPS Zmrzlinové stroje s.r.o., Klácelova 9, 669 02 Znojmo

Prodej, pronájem a servis zmrzlinových strojů

CMS by Joomla!

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Novinka!

Italské nášlehové zmrzlinové stroje

 

Servisní pohotovost, dojedeme k Vám!